Voorlopig ontwerp voor cyclus D gereed: bomen vervangen in het buitengebied

Cyclus D: bomen vervangen in het buitengebied

Groenendaal, Reijerscop en Blindeweg

Jaarlijks vervangt TreeMark Woerden oude en zieke bomen en plant nieuwe bomen aan. Dit jaar ligt de aandacht op drie lanen in het buitengebied: Reijerscop, Groenendaal en de Blindeweg. Vooral populieren en essen langs deze lanen moeten vanwege de veiligheid vervangen worden. 275 bomen worden verwijderd en 234 nieuwe bomen worden geplant. Hieronder leest u de details.

Bomen vervangen

De Canadese populieren aan Reijerscop zijn ongeveer 55 jaar oud en hebben te maken met ernstig kroonverval en takbreuk. Dit is kenmerkend voor dit type populier (Populus x canadensis ‘Robusta’) Dit zorgt regelmatig voor onveilige situaties. Alle populieren worden daarom vervangen door nieuwe bomen van verschillende soorten, namelijk iep (‘New horizon’ en ‘Rebona’), Noorse esdoorn, witte els, zomerlinde, zwarte berk en zwarte populier.

De essen (Fraxinus excelsior) langs de Groenendaal en de Blindeweg zijn ongeveer 50 jaar oud en een deel is aangetast door de essentaksterfte. Hierdoor is er een groot risico op het spontaan afbreken van takken wat voor gevaarlijke situaties voor weggebruikers kan zorgen. De slechte staat van deze bomen is reden om ze te vervangen. Na het verwijderen van de slechte bomen worden er nieuwe bomen geplant. Dit zijn geen essen maar iep (‘New horizon’, ‘Parviflora’ en ‘Rebona’) en zomerlinde.

Kaart

Bekijk de kaart op www.treemark.nl/kaart voor de locaties en welke boomsoort waar komt.  

Aandacht voor de lanen

Een laan in het buitengebied is van kilometers afstand zichtbaar. Daarom gaan we ook landschappelijk zo verantwoord mogelijk om met het in stand houden van de structuur. Tegelijkertijd willen we gezonde bomen sparen. Van kaalslag is bij de Groenendaal en Blindeweg dan ook geen sprake. Er blijft langs de gehele weg altijd één zijde beplant. Aan de overkant van de weg komen dan nieuwe bomen om de slechte die er stonden te vervangen. Dit heet rijgewijze vervanging. Bij de Reijerscop treffen we geen gezonde bomen aan en is vervanging in één keer wel noodzakelijk. Hier staan langs de watergang wel knotwilgen die voor een groene wegbegeleiding zorgen. Niet alleen landschappelijk aantrekkelijk, maar ook goed voor de natuur. Vleermuizen gebruiken bomenrijen bijvoorbeeld als vliegroute.  

De onderlinge afstand tussen de nieuwe bomen wordt ruimer. Hierdoor krijgen de bomen meer ruimte om stevig te wortelen en meer voedingsstoffen. Ze kunnen daardoor langer doorgroeien, de kroon wordt groter en de boom wordt ouder. Door deze vorm van duurzaam boombeheer hoeven bomen minder vaak vervangen te worden, zijn minder bomen nodig om hetzelfde bladerdak te krijgen en blijft het beeld van een bomenlaan in tact.

Zie ook het eerder gepubliceerde artikel (L)aandacht.

Planning
In juni kunt u reageren op het voorstel. Eventueel noodzakelijke aanpassingen kunnen dan worden doorgevoerd. In juli moet het ontwerp klaar zijn zodat het werk kan worden voorbereid. Ook de nieuwe bomen moeten besteld worden.

Het team van TreeMark begint in september met het verwijderen van de slechte bomen en het inrichten van nieuwe groeiplaatsen. De nieuwe bomen worden in de winter (december-maart) geplant.

Contact

Heeft u vragen? Stuur dan een e-mail naar info@treemark.nl  

Gepubliceerd op
Jun 14, 2024

We houden u graag op de hoogte over de voortgang van de projecten. Op deze pagina staan alle activiteiten van TreeMark Woerden.

Aanmelden voor de nieuwsbrief