Cyclus B: Mogelijkheden te over!

Bij aanvang van project TreeMark zijn de mogelijke plantlocaties voor extra bomen in beeld gebracht. Daarnaast hebben we de gemeentelijke inspectiegegevens gebruikt om bomen aan te wijzen die binnen afzienbare tijd vervangen moeten worden. Samen met de suggesties van inwoners levert dit een lange lijst op. We kunnen niet alles doen, dus moeten we prioriteren.
Hieronder staat de toegelicht hoe de score tot stand komt.

Extra bomen
Om het aantal optionele plantplaatsen behapbaar te maken, selecteren alleen nieuwe boomlocaties met de hoogste waardering. De score wordt bepaald aan de hand van een een aantal criteria waarvoor punten worden gegeven.

  • Het eerste punt van criteria is het hittestresslevel. Als er veel hittestress is zorgt dit voor veel punten. Er is sprake van hittestress als het op een zomerse dag bovengemiddeld heet wordt. Een boom zou dan voor verkoeling kunnen zorgen.
  • Naast het hittestresslevel is het aantal bomen in de wijk ook een aspect waarop gescoord kan worden. In het Groen-Blauwe omgevingsplan is per wijk het aantal bomen per huishouden vastgelegd. In Snel- en Polanen en Waterrijk ligt het werkelijke aantal wat lager. Een extra boom is daarom van groot belang.
  • Ten derde kan een boompunt hoog scoren als het onderdeel is van een laanstructuur, zodat de structuren versterkt worden. Naast de laanstructuur is de groen-blauwe structuur ook belangrijk. Deze is ook vastgelegd in het Groen-Blauwe omgevingsplan. Als een beoogde locatie hier onderdeel van uitmaakt, krijgt deze ook meer punten, denk bijvoorbeeld aan ‘De Boekentuin’.

Vervangen van bomen
Behalve deze beleidsmatige score voor extra bomen, kijken we bij het vervangen van bomen naar de toegevoegde waarde voor de omgeving. Als de nieuwe boom meer kroonvolume kan ontwikkelen dan de huidige boom, die zich bijvoorbeeld niet goed heeft ontwikkeld en onder de maat blijft, scoort hij hoger. We houden er uiteraard rekening mee dat een dergelijke boomgrootte past op die plek. Vervolgens kan een plek punten scoren als we de plantplaats omvormen van verharding naar groen (dus een boom in een kleine boomspiegel wordt vervangen door een boom in een groenperk).

Input inwoners
Ook wordt er gekeken naar de input van de inwoners, die verzameld zijn met de ansichtkaartenactie. Dit levert extra boompunten op en het helpt ons met de soortkeuze. De wensen en suggesties worden beoordeeld waarbij we vooral met een boomtechnische blik kijken of het een verbetering is ten opzichte van de huidige situatie. We verwijderen geen bomen die nog gezond zijn bijvoorbeeld, maar waarvan mensen schaduwoverlast ervaren.

Voorwaarden
Tot slot is voor iedere nieuwe boom van belang dat er geen onder- of bovengrondse knelpunten zijn en dat er geen grootschalige werkzaamheden zullen plaatsvinden waar de nieuwe boom hinder van zal ondervinden.

  • Er is voldoende ondergrondse groeiruimte, dat houdt in dat de grondwaterstand niet te hoog is  of dat er geen kabels en leidingen onder de grond liggen;
  • Er is voldoende bovengrondse groeiruimte, bijvoorbeeld: tussen de boom en fiets- of autowegen en tussen de boom en de bebouwing;
  • Er zijn binnen 10 jaar geen grootschalige, ingrijpende ruimtelijke ontwikkelingen voorzien, zoals reconstructie, ophoging of vervanging van het riool.

Proces
In de maand mei 2022 zijn we voor Harmelen en Woerden-Oost druk met het beoordelen van de locaties om tot een voorstel te komen. In juni delen we het voorstel weer via de nieuwsbrief en op deze website.

Gepubliceerd op
May 19, 2022

We houden u graag op de hoogte over de voortgang van de projecten. Op deze pagina staan alle activiteiten van TreeMark Woerden.

Aanmelden voor de nieuwsbrief